LỐP XE NÂNG ĐẶC THƯỜNG

Kích thước các loại lốp : 

NO/STT SITE/KÍCH CỠ LỐP NO/STT SITE/KÍCH CỠ LỐP
1 4.00-8 12 8.15-15
2 5.00-8 13 28×9-15
3 6.00-9 14 8.25-15
4 6.50-10 15 300-15
5 7.00-12 16 18×7-8
6 8.25-12 17 21×8-9
7 5.50-15 18 23×9-10
8 6.00-15 19 9.00-20/10.00-20
9 7.00-15 20 11.00-20
10 7.50-15 21 12.00-20
11 7.50-16

Sản Phẩm Liên Quan